https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/issue/feed Journal of Buddhistic Sociology 2023-12-27T16:05:09+07:00 พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. thammarat.yo@mbu.ac.th Open Journal Systems <p style="text-align: justify;"> วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เลขมาตรฐานสากล ISSN : 2697-5130 (Print) และ ISSN : 2697-5254 (Online) เป็นสื่อกลางส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับพระพุทธศาสนา เปิดรับผลงานทั้งทางด้านการวิจัย และผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ในมิติด้าน พุทธศาสนา การพัฒนาสังคม สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป กำหนดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม / ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน / ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน / และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม (ราย 3 เดือน) โดยผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน บทความอาจถูก ดัดแปลง แก้ไขเนื้อหา รูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพใน ระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ หากผู้นิพนธ์มีข้อสงสัยในการจัดเตรียมต้นฉบับสามารถตรวจสอบ ระเบียบการตีพิมพ์ล่าสุดของวารสาร หรือสอบถามได้ทาง E-mail: <a href="mailto:thammarat.yo@mbu.ac.th">thammarat.yo@mbu.ac.th</a></p> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/262741 PROFESSIONAL TEACHER DEVELOPMENT AND CHANGES IN THE 21ST CENTURY 2023-09-24T19:49:44+07:00 Phramaha Khanawut Aggapannyo (Bamrungsub) khanawat.bam@mbu.ac.th <p> The development of professional teachers involves nurturing 21st-century skills in students. Teachers must foster critical thinking, creativity, communication, collaboration, and global and cultural awareness. Networking is increasingly vital in professional teacher development. Teachers should collaborate with colleagues within their own and other schools to share best practices and learn from each other. Moreover, working with parents, communities, and other stakeholders is crucial for effective teaching and enhancing students' adaptability and resilience. It necessitates shifting from traditional teaching methods to participatory learning, where students benefit optimally.</p> <p> Teachers impart knowledge through various teaching and learning management techniques to enhance human learning and develop learners' potential for a better quality of life. Therefore, teachers are benevolent mentors, imparting knowledge like second parents providing love and care. Good teachers are dedicated to brightening students' futures, fostering lifelong learners, and instilling moral consciousness for societal betterment. Thus, teachers must be able to convey their comprehensive knowledge, combining both science and art, and act as spiritual leaders. Being a teacher requires more than knowledge or a trustworthy demeanor; it requires specialized training and professional recognition. Teachers hold a societal role with expected responsibilities, ethics, and virtues. Consequently, those in the teaching profession must continually seek knowledge and self-improvement. Historically, teachers centered on instructing students, but now they must adapt to design student-centered learning experiences and stay abreast of rapidly changing information to create appropriate learning processes. The teaching profession is honorable, providing guidance for beneficial learning outcomes and shaping individuals into valuable societal and national contributors.</p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/268397 THE LITERATURE REVIEW: THE RECIDIVISM AMONG PRISONERS CONVICTED OF SEXUAL AND VIOLENT CRIMES FOLLOWING MEASURES TO PREVENT RECIDIVISM OF SEXUAL AND VIOLENT CRIMES ACT (2022) 2023-11-23T13:29:51+07:00 Attapon Wongkrajang attapon.won@student.mbu.ac.th Supreecha Chamnanphuttiphon attapon.won@student.mbu.ac.th Vachiravitch Ittithanasuphavitch attapon.won@student.mbu.ac.th Supap Temrat attapon.won@student.mbu.ac.th <p> The recidivism of prisoners is also a challenging problem that requires agencies in the justice system to urgently find ways to solve the problem in order to rehabilitate the behavior of prisoners who return to re-offend. This article, therefore, aims to study the concept and theory of recidivism and sexual or violent offenses and analyze the causes of recidivism among prisoners convicted of sexual and violent crimes. Including offering guidelines for solving problems, which collect information from documents and electronic media. From the study, it was found that factors that still cause recidivism include personal, spiritual, social, mental, environmental, and legal factors. As for the approach to correcting recidivism, there should be a holistic solution in terms of physical, mental, social, and legal aspects to provide guidance to relevant agencies, especially the Department of Corrections, which is the main agency whose mission is to control and correct the behavior of prisoners. To return to being a good citizen and having good physical and mental health. Do not return to commit the same mistake again. Receive skill development in honest occupations and be able to lead a normal life outside of society, with society accepting it.</p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/266964 BUDDHIST POLITICS INTEGRATED FOR THE BENEFIT AND PEACE OF SOCIETY 2023-09-21T15:47:23+07:00 Wichit Nachaisin wichitnachaisin4@gmail.com Phrakruworajittanurak wichitnachaisin4@gmail.com Phrakrusunthonwinairos wichitnachaisin4@gmail.com Han Thaotachan wichitnachaisin4@gmail.com Peerapong Kenthoraphak wichitnachaisin4@gmail.com <p> The essence of politics is influence, which is used to determine the direction of society or institutions. It can cover many issues, such as the economy, social welfare, international relations, environmental policy, etc. Moreover, the essence of politics is a fundamental aspect of human interaction and plays an important role in determining the rules and norms that govern the behavior of individuals and groups within a given context. Integrated Buddhist politics is the integration of Buddhist principles, values, and ethics into political circles. It can be seen that the teachings and concepts of Buddhism are used as guidelines in political decision-making, governance, and policy-making. This concept emphasizes the consistency of political actions with Buddhist ideals such as loving-kindness, non-violence, ethics, and social welfare. Important to this idea is that we can integrate Buddhist principles into politics and must carefully consider the separation of religion and state. As well as respect for the diversity of beliefs in society and any attempt to integrate religious principles with politics should be done in a way that supports the principles of democracy, human rights, and the rule of law. Finally, the success of integrating Buddhist principles into politics for the benefit and peace of society depends on the willingness of political leaders and the people. Those people are willing to embrace these values and work together towards a society with loving kindness, justice, and harmony.</p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/260668 THE CREATIVE LEADERSHIP OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECT TO THE MOTIVATION IN THE PERFORMANCE OF TEACHERS IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOL UNDER NAKHON SI THAMMARAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4 2023-01-31T11:32:03+07:00 Phansa Borribun 6403202002@mcu.ac.th Teeraphong Somkhaoyai 6403202002@mcu.ac.th Kasama Sisuwan 6403202002@mcu.ac.th <p> The purposes of this thesis were to study 1) the creative leadership of school administrators and performance motivation of teachers in opportunity expansion schools, 2) the creative leadership of school administrators affecting the performance motivation of teachers in opportunity expansion schools, and 3) guidelines for developing creative leadership of school administrators affecting the performance motivation of teachers in the opportunity expansion schools. It was a mixed-method research-a questionnaire collected data from 234 people as the sample group. The statistics used in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. Qualitative data were collected by interviewing with five key informants. Data were analyzed by content analysis.</p> <p><strong> </strong><strong>The study showed that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 1. Overall, the creative leadership of school administrators and motivation for teacher performance were high.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 2. The creative leadership of school administrators affecting the performance motivation of teachers in educational opportunities expanding school revealed that there were two variables with predictive power: having visions and having trust. These two variables affected teachers' performance motivation at a statistically significant level of 0.05.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 3. Guidelines for developing creative leadership of school administrators that affect performance motivation of teachers in educational opportunity expansion schools were as follows: school administrators must not adhere to rules and be open to new ideas. They should listen to problems and give good advice. Also, they must be a good role model because it affects teachers’ motivation to work effectively.</span></p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/260529 THE TEACHER EMPOWERMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER AREA OFFICE SECONDARY EDUCATION AREA OFFICE DISTRICT 12 2023-01-31T10:17:54+07:00 Saree Thongdam saree220427@gmail.com Werayut Chatakan Saree9782@gmail.com Teeraphong Somkhaoyai Saree9782@gmail.com <p> This research aimed to 1) study teacher empowerment by school administrators, 2) compare teacher empowerment by school administrators, and 3) find the guidelines on teacher empowerment by school administrators. The sample included 357 school administrators and teachers. School size was set by multistage stratified sampling. The sample size was set following the Krejcie and Morgan Table (Krejcie &amp; Morgan, 1970). The research instrument was an interview form. The statistics included descriptive statistics, frequency, percentage, mean, SD, t-test, F-test, and ANOVA.</p> <p> <strong>The findings revealed that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 1. Overall, teacher empowerment by school administrators was high. When considering each aspect, motivation, building leadership, building organizational environment, and building teamwork were high, respectively. Participation in decision-making was moderate.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 2. Overall, the comparison of teacher empowerment by school administrators in different aspects had no difference. When considering each aspect, it found the difference between building teamwork and an organizational environment with a statistical significance of .05. The rest were not different.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 3. Guidelines on teacher empowerment by school administrators were as follows: 1) Building motivation: teachers should be promoted to work under their expectations, interests, and responsibilities based on their competency. </span><span style="font-size: 0.875rem;">2) Participation in decision-making: teachers should be allowed to participate in setting school visions, work plans, performance assessments, and solving school problems altogether. 3) Building an organizational environment, teachers should have opportunities to perform essential and challenging jobs as per their proficiency and equal opportunities to accumulate their work skills. 4) Building leadership: school administrators should show their visions, behave as good role models, and promote creativity to the teachers. They should also be encouraged to face problems caused by changes and motivated to complete their jobs. 5) Building teamwork: teachers should be allowed to work together independently. Teamwork should be supported. Different acceptances should be provided, as well as knowledge sharing and teamwork decentralization for decision-making and agility.</span></p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/260680 A GUIDLINE OF ACADEMIC UPRIGHT SCHOOL NETWORK CREATION IN NETWORK 3 TARUE-BANGCHAK UNDER NAKHON SI THAMMARAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 2023-09-21T17:48:28+07:00 Janjira Thongkaew janjira_2804@hotmail.com Phramaha Supot Sumato Janjira_2804@hotmail.com Samit Onkong Janjira_2804@hotmail.com <p> The objectives of this research were to 1) study the conditions in operating the academic honest schools in school network 3: Tarue-Bangchak under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1, 2) build guidelines for creating academic honest school network in school network 3: Tarue-Bangchak under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1, and 3) present the guidelines for creating academic honest school network in school network 3: Tarue-Bangchak under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1. Data were collected through in-depth interviews with 16 key informants for studying the conditions, four key informants for studying the guidelines, and a focus group discussion with seven experts was organized. The research tools included interviews and focus group discussions. Data were analyzed through content analysis.</p> <p><strong> The findings revealed that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 1. The conditions in operating the academic honest schools in school network 3: Tarue-Bangchak under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1 consisted of four aspects: 1) learning management 2) organizing activities to promote the Honest School project, 3) internal supervision, and 4) academic services.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 2. Guidelines for creating an academic honest school network in school network 3: Tarue-Bangchak under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1 included six steps: 1) Realizing the need for network building, 2) coordinating network agencies/organizations, 3) creating a joint commitment, </span><span style="font-size: 0.875rem;">4) network management, 5) relationship development, and 6) maintaining relationships continuously.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 3. For presenting the guidelines for creating an academic honest school network in school network 3: Tarue-Bangchak under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1, the experts with experiences in network creation agreed to conclude that the guidelines are appropriate and beneficial and possible to use for further implementation.</span></p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/260809 THE CREATIVE LEADERSHIP OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING TEAMWORK IN SCHOOL UNDER NAKHON SI THAMMARAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4 2023-09-13T23:28:17+07:00 Songwut Makmee songwut.kru@gmail.com Teeraphong Somkhaoyai songwut.kru@gmail.com Kasama Srisuwan songwut.kru@gmail.com <p> The research aimed to study 1) the level of creative leadership of school administrators and the level of teamwork in educational institutions, 2) the relationship between the creative leadership of school administrators that affects working as a team in educational institutions, and 3) guidelines for developing creative leadership of school administrators that affect teamwork in educational institutions. This research used a mixed-method research method. Data were collected using questionnaires from a sample group of 315 teachers. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. Five key informants were also interviewed.</p> <p> <strong>The study showed that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 1. Overall, the creative leadership of school administrators and teamwork in educational institutions under the Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 4 were high.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 2. For creative leadership of school administrators affecting teamwork in educational institutions, two variables had predictive power: having a vision and having creativity affecting teamwork in educational institutions, with the statistically significant at the 0.05 level.</span></p> <p> 3. For guidelines for developing creative leadership among school administrators affecting teamwork in educational institutions under the Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 4, school administrators must have a broad vision, be knowledgeable, have participation management, focus on using people to match their abilities, dare to initiate and create new ideas, and develop ways to encourage teachers to work as a team to drive work for achieving organizational goals.</p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/261957 THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL INTERNAL EDUCATION QUALITY ASSURANCE EFFECTING TO EDUCATIONAL STANDARD SUCCESSFUL UNDER CHUMPORN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 2023-02-25T14:25:58+07:00 ์Nirawan Hintien joy73239@gmail.com Phramaha Supot Sumato 6403202005@mcu.ac.th Teeraphong Somkhaoyai 6403202005@mcu.ac.th <p> This research aimed to study 1) the implementation of internal quality assurance in schools under the Chumphon Primary Educational Service Area Office 2, 2) the achievement based on the educational standards of schools under the Chumphon Primary Educational Service Area Office 2, and 3) the school implementation for internal quality assurance that affect the achievement based on the educational standards of schools under the Chumphon Primary Educational Service Area Office 2. It was a survey research. Data were collected using a questionnaire from the sample group consisting of each school administrator and each teacher responsible for school educational quality assurance, totaling 184 people. Statistics used included mean, standard deviation, and multiple regression.</p> <p> <strong>The research showed that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 1. Overall, the implementation of quality assurance in schools under the Chumphon Primary Educational Service Area Office 2 was at the highest level. When considering each aspect, the report presentation to relevant parties had the highest average, followed by the implementation under educational management and development plan specified by schools and the preparation of self-assessment reports. The lowest aspect was the preparation of school educational development plans.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 2. Overall, the achievement based on educational standards in schools under the Chumphon Primary Educational Service Area Office 2 was at the highest level. When considering each standard, the third standard, the student-centered learning process, had the highest average, followed by the second standard, the administrative and management process. The lowest average was the First Standard 1: Learners’ Quality.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 3. The quality assurance implementation in educational institutions affected the success in three aspects based on the educational standards: standard setting of educational institutions, preparation of school educational development plans, and Dissemination of reports to the public and related agencies. This quality assurance implementation affected the achievement based on the educational standards with statistical significance at the 0.05 level.</span></p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/262802 A RESPONSIBILITY MORAL DEVELOPMENT SYSTEM FOR CENTRAL REGION VOCATIONAL STUDENTS: A CASE STUDY OF KEOWALIN BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE 2023-10-10T17:15:17+07:00 Rangsirat Raritapat 6301205247@mcu.ac.th Phramaha Somboon Suthummo 6301205247@mcu.ac.th Somchai Srinok 6301205247@mcu.ac.th <p> This research aimed to 1) assess the need for developing an ethical and moral development system on responsibility aspect, 2) develop an ethical and moral development system on responsibility aspect, 3) suggest and certify the concept of ethical and moral development system on responsibility aspect, and 4) test the efficiency and evaluate the quality of the system by experts of ethical and moral development system on responsibility aspect for vocational students in the Central Region: a case study of Keowalin Business Administration Technological College. It was research and development. The research sample selected by purposive sampling was students of Kaewalin Business Administration Technology College in Vocational Certificate Level 1-3 and Higher Vocational Certificate Level 1-2, totaling five classrooms with 82 students. The research tools included the interview form and questionnaire to assess the need for developing an ethical and moral development system on the responsibility aspect, including the evaluation form of system efficiency. The quality of the research tools was inspected by finding the Index of Item Objective Congruence (IOC) of questions and objectives by five experts. Statistics used included percentage, mean, standard deviation, and the reliability of the questionnaire.</p> <p><strong> The results showed that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 1. Overall, students' need to develop a moral and ethical system on responsibility was at the highest level. To develop morality and ethics in self-responsibility, the students were diligent and determined to study. For family responsibility, the students knew their responsibilities to their families. For social responsibility, the students behaved under society's laws, rules, and regulations</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 2. Overall, the moral and ethical system development level in responsibility was high. The students tried to complete their assigned tasks until they achieved their goals. They were ready to help when others requested or saw they needed help. The students had self-confidence as a person with good responsibility.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 3. For suggestions regarding the development of morality and ethics in responsibility, there should be activities to promote and develop morality and ethics on responsibility for students to carry out daily until it becomes a good character trait. There should also be positive reinforcement for students and cooperation between homes, communities, and schools to develop students' morality and ethics. Moreover, everyone in society should be a good example and role model for students.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 4. The average value of system efficiency testing after doing the activities was 80.07, higher than the average before, 87.16. When considering the t-value of 25.71, the critical value at the significance level of .05, and the Sig. value of .00, less than the specified value, the efficiency after doing the activity for developing morality and ethics on responsibility was higher than before doing the activity. For the evaluation and certification of the system for developing morality and ethics on responsibility by the experts with the average score of 4.20-4.80, the experts had the opinions that "A System of Developing Morality and Ethics on Responsibility for Vocational Students in the Central Region: A Case Study of Keowalin Business Administration Technological College" had the highest level of suitability and the conclusion was this the system was well suitable.</span></p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/263586 THE LEADERSHIP DEVELOPMENT ACCORDING TO BUDDHISM OF ADMINISTRATOR IN TAMBOL KOATUAD MUNICIPALITY, KOATUAD SUB-DISTRICT, PAKPANANG DISTRICT, NAKON SI THAMMARAT PROVINCE 2023-12-07T15:11:53+07:00 Phra Paladparadon Apiwattano (Keawsen) phraparadparadon.2522@gmail.com Kantaphon Nuthongkaew phraparadparadon.2522@gmail.com Supreecha Chamnanphuttiphon phraparadparadon.2522@gmail.com <p> The objectives of this research were as follows; to study the Buddhist leadership, and to analyze the problems, obstacles, and ways to develop Buddhist leadership of the Koh Thuat sub-district municipality administrators, Koh Thuat sub-district, Pak Phanang district, Nakhon Si Thammarat province. The sample group used in the research consisted of 358 people in Ko Thuat Subdistrict Municipality. Data were collected using questionnaires. Data were analyzed using statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation. and collect data through interviews with key informants. Purposive sampling of 5 people was used to analyze qualitative data. using descriptive analysis.</p> <p><strong> The Results of research were found that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 1. Leadership development according to Buddhist principles of the Koatuad sub-district municipality administrators, Koatuad sub-district, Pakpanang district, Nakhon Si Thammarat province, overall was at a high level. ( <img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" />= 4.37)</span></p> <p> 2. Problems, obstacles, and guidelines for developing leadership according to Buddhist principles among administrators of Ko Thuat Subdistrict Municipality, Ko Thuat Subdistrict, Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province. The problem was found to be a lack of cooperation within the organization. There are conflicts within the organization. It will result in the efficiency and effectiveness of the organization. They do not understand the problems and needs of the people. Obstacles: Leaders are unable to reach all the people. There are divisions among the people. Development guidelines for setting a vision and using it to drive development seriously Promote personnel in operations by organizing personnel training. To gain additional knowledge and new experiences push to join Study visits, training, and promotion of joint activities Encourage the exchange of ideas and working methods between executives. personnel and citizens</p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/263822 THE ATTITUDE TOWARDS POLITICS IN THE DEMOCRATIC SYSTEM OF DHAMMAYUTIKA’S MONKS IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE 2023-11-20T11:20:34+07:00 Phramaha Wisitsak Wisitthawetee (Sukruang) phramahawisitsak@gmail.com Supreecha Chamnanphuttiphon phramahawisitsak@gmail.com Kantaphon Nuthongkaew phramahawisitsak@gmail.com <p> This research aimed to 1) study the attitudes towards politics in the democratic system of Dhammayutika’s monks in Nakhon Si Thammarat Province and 2) analyze and recommend the appropriate attitudes towards politics in the democratic system. This study was mixed-methods research, combining quantitative and qualitative research. The population and sample in qualitative research were 528 Buddhist monks and novices. The researcher determined a sample size using Taro Yamane to gain 228 Buddhist monks and novices as the sample group. For quantitative research, the key informants were five ecclesiastical provincial governors and ecclesiastical district officers from Dhammyuttika, selected by purposive sampling. The research tools used in the quantitative research study were questionnaires, whereas in-depth interviews were used for qualitative research. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics comprising frequency, percentage, mean, and standard deviation. In contrast, qualitative data was analyzed by content analysis.</p> <p><strong> </strong><strong>Research findings indicated that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 1. Overall, the attitude level towards politics in the democratic system of Dhammayutika’s monks in Nakhon Si Thammarat Province was average. Concerning the qualitative dimension, the Buddhist monks and novices had good knowledge and understanding of politics very well because the current study enabled them to better understand politics, which was also studied at a Buddhist university.</span></p> <p> 2. The recommendation went to the behavior aspect to suggest that the monks must maintain themselves within the Dhamma and Vinaya frameworks. They should not be so obsessed with politics as to prevent them from losing the appropriate Buddhist behaviors. They should also adhere to Buddhist discipleship to avoid negative impacts on religion and themselves.</p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/264575 A BUDDHIST-BASED SOCIAL STUDIES INSTRUCTIONAL SYSTEM FOR ENHANCING DESIRABLE CHARACTERISTICS OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE UPPER NORTHERN THAILAND: A CASE STUDY OF PIRIYALAI SCHOOL PREA PROVINCE 2023-12-12T13:23:47+07:00 Phra Naruecha Ariyametee (Subchutrakool) naruchasubchutrakool@gmail.com Niwes Wongsuwan naruchasubchutrakool@gmail.com Sairoong Bubpaphan naruchasubchutrakool@gmail.com <p> This research aimed to 1) study the knowledge about the teaching system of Buddhist-based social studies for enhancing desirable characteristics of upper secondary school students in upper northern Thailand, a case study of Piriyalai School in Prea Province, 2) evaluate problem conditions and needs for a social studies teaching system for desirable characteristics, 3) develop a social studies teaching system for desirable characteristics, and 4) evaluate and approve a social studies teaching system for desirable characteristics.</p> <p> This research and development was conducted to develop the teaching system using a survey from a sample group of 217 people. Ten school administrators/teachers selected by purposive sampling were interviewed. The research tools included questionnaires and Interview forms.</p> <p><strong> The research showed that:</strong></p> <p> 1. Overall, the study of the following individual factors: sex, head of students’ family, monthly income of students’ household, family’s primary occupation, family status, students’ living conditions, family structure, and interview results gained from ten school administrators/teachers to analyze under the knowledge condition of teaching social studies for desirable characteristics in generosity, kindly speech, life service, and conducting oneself consistently, were at the good level.</p> <p> 2. Overall, the evaluation result of problem conditions and needs for social studies teaching system on a service-mind aspect of secondary 4 students in Piriyalai School, Prea Province, under five behaviors: 1) sharing to and helping other people, 2) participation in public activities, 3) taking care of public benefits, 4) action for the public, and 5) respect for other people’s rights, was at a good level.</p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 3. The result of teaching system development based on the service-mind principle revealed that it was a process focusing on the student’s participation in activities or situations and students’ endeavor under the development in the following issues: 1) responsibility skill, 2) value system, 3) communication skill, and 4) learning and practice of ethical principles. The overall result was at a good level.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 4. Evaluation and approval results of the teaching system were gained from the expert committees by organizing the focus group discussion with twelve monks/persons.</span></p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/258893 AN APPLICATION OF SATI (MINDFULNESS) IN DAILY LIFE OF PEOPLE FROM VIRUS CORONA 2019 (COVID-19) EPIDEMIC IN PHOSADET SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE 2023-06-26T16:56:21+07:00 chayapat sornthong zphuenq24158@gmail.com Detchat Treesap zphuenq24158@gmail.com Kantaphon Nuthongkaew zphuenq24158@gmail.com <p> This thematic paper aimed to 1) study principles of applying Sati (mindfulness) in daily life due to the Coronavirus 2019 (Covid-19) pandemic of people in PhoSadet Sub-district, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province, and 2) present the suggestions and guidelines to promote Sati (mindfulness) application in daily life of people due to the Coronavirus 2019 (Covid-19) pandemic of people in Pho Sadet Sub-district, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. It was a mixed-method research. The population was 9,941 people living in Pho Sadet Sub-district. The sample group comprised 398 people. The research tool used for data collection was closed-ended questionnaires. The statistics used for data analysis were the percentage, mean, and standard deviation. The tool used for collecting qualitative data was structured in-depth interviews used for five key informants.</p> <p><strong>The research showed that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 1. Overall, the level of applying Sati principles in people's daily lives due to the Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic was high. When considering each aspect arranged in descending order, the highest mean aspect was Contemplation of body (</span><span style="font-size: 0.875rem;"><img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" /></span><span style="font-size: 0.875rem;">=4.05), followed by Contemplation of mind (</span><span style="font-size: 0.875rem;"><img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" /></span><span style="font-size: 0.875rem;">=4.00), Contemplation of mind-objects (</span><span style="font-size: 0.875rem;"><img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" /></span><span style="font-size: 0.875rem;">=3.93), and the lowest mean aspect was Contemplation of feelings (</span><span style="font-size: 0.875rem;"><img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" /></span><span style="font-size: 0.875rem;">=3.70), respectively.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 2. Guidelines for promoting Sati application in daily life due to the Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic of people in the Pho Sadet Sub-district were as follows: there should be approaches to promote people to have the mindfulness of awareness for disease prevention, whether physical, mental, and emotional stability. Accurate information must be communicated. There should be a place to prevent disease, and group activities should be organized to exchange knowledge by sharing experiences occurring in life, practicing mindfulness by connecting events, and considering solving problems from events using mindfulness.</span></p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/258914 THE LIFE CULTIVATIVE OF PEOPLE IN CLONGNOY SUB – DISTRICT MUANG DISTRICT SURAT THANI PROVINCE BASED ON PANJASILA 2023-03-07T17:28:58+07:00 Namon Chupen mon_narumon35@hotmail.com Detchat Treesap mon_narumon35@hotmail.com <p> The purposes of this thematic paper were to study 1) the life discipline of people in Clongnoy Sub–district, Muang District, Surat Thani province based on the Five Basic Buddhist Precepts and 2) suggestions and guidelines to promote the life discipline of people in Clongnoy Sub–district, Muang District, Surat Thani province based on the Five Basic Buddhist Precepts. It was Mixed Method Research. The quantitative research collected data from 353 people living in Clongnoy Sub–district. The statistics were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Structured in-depth interviews collected the data for the qualitative research from 5 key informants.</p> <p> <strong>The findings were as follows:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 1. Overall, the life discipline of people in Clongnoy Sub–district, Muang District, Surat Thani province based on Five Basic Buddhist Precepts was at the highest level (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" />=4.42). When considering each aspect, the highest aspect was “Abstaining from Sexual Misconduct” (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" />=4.77), followed by “Abstaining from Stealing” (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" />=4.71) at the highest level, and the minor level was “Abstaining from Intoxicating Drinks and Drugs” (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" />=3.89), at the high level.</span></p> <p><strong> </strong>2. For suggestions and guidelines to promote the life discipline of people in Clongnoy Sub–district, Muang District, Surat Thani province based on Five Basic Buddhist Precepts, this life discipline should arise from the cooperation of all social groups, starting from family and community leaders who should be good role models by having self-conduct in morality and Dhamma. The activities should be organized to preserve the five precepts so that people in the community can live with good morals and bring benefits and happiness to society.</p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/258916 PREVENTING THE SPREAD OF CORONAVIRUS 2019 ACCORDING TO THE FOUR NOBLE TRUTHS IN THE AREA OF HUA SAI DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE 2023-09-17T09:50:03+07:00 Thanittha Phithaksaowaphap gift.thanittha1995@gmail.com Somkiat Tansakun gift.thanittha1995@gmail.com Kantaphon Nuthongkaew gift.thanittha1995@gmail.com <p> The purpose of this study was to study the epidemic prevention of the Coronavirus 2019 under the principles of the Four Noble Truths and to recommend guidelines for epidemic prevention of the Coronavirus 2019 among the people in the area of ​​Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province. It was a mixed methods research (Mixed-Research Method). The sample group comprised 398 people. The research tool used to collect data was a closed-ended and open-ended questionnaire. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, and standard deviation. The tools used to collect qualitative data included in-depth interviews from the specific survey method of five cases.</p> <p><strong> The research found that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 1. Overall, the epidemic prevention of the coronavirus 2019 under the principles of the Four Noble Truths was at a high level (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" />=3.81). When considering each aspect, the Path aspect has the highest mean (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" />=4.04), followed by Nirodha (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" />=4.02) and Samudaya (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" />=3.25), respectively.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;"> 2. For guidelines in using the Noble Truths for epidemic prevention of the Coronavirus 2019, the Four Noble Truths were used in all four aspects to prevent the epidemic of the Coronavirus 2019 by inserting the Dhamma principles for epidemic prevention of the Coronavirus 2019 in Hua Sai district, Nakhon Si Thammarat Province.</span></p> 2023-12-27T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 Journal of Buddhistic Sociology