Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เลขมาตรฐานสากล ISSN : 2697-5130 (Print) และ ISSN : 2697-5254 (Online) เป็นสื่อกลางส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับพระพุทธศาสนา&nbsp; เปิดรับผลงานทั้งทางด้านการวิจัย และผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ในมิติด้าน พุทธศาสนา การพัฒนาสังคม สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ&nbsp; โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป กำหนดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม / ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน / ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน / และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม (ราย 3 เดือน) โดยผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน บทความอาจถูก ดัดแปลง แก้ไขเนื้อหา รูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพใน ระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ หากผู้นิพนธ์มีข้อสงสัยในการจัดเตรียมต้นฉบับสามารถตรวจสอบ ระเบียบการตีพิมพ์ล่าสุดของวารสาร หรือสอบถามได้ทาง E-mail: <a href="mailto:thammarat.yo@mbu.ac.th">thammarat.yo@mbu.ac.th</a></p> มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช en-US Journal of Buddhistic Sociology 2697-5130 KARMA AND TRANSMIGRATION: THE KEYS DOCTRINE IN BUDDHISM https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/255201 <p>This article aims to comprehend 1) the karma and the results of karma, 2) life after death in Buddhism's point of view, and 3) forms of existence in Buddhism doctrine. For this article, the writer referred to the data from the reliable Buddhism texts: Tripitaka, commentary, and the texts from Buddhism experts.</p> <p>This article starts with the introduction of karma and the results of karma. Then it describes life after death from Buddhism's point of view. It discusses whether Buddhism believes in diminishing after death, whether there are some forms of existence for life after death or not, and what the real meaning of death in Buddhism doctrine is. Moreover, this article also suggests how to prepare to face death following the transmigration, the vital doctrine in Buddhism.</p> Prapan Sahapatthana Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 39 52 CHARACTERISTICS OF DEATH MINDFULNESS AS EVIDENCED IN PHRA PALI COMMENTARY: VISUDDHIMAGGA SCRIPTURE https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/249539 <p><strong>Abstract</strong></p> <p>For the main content of this study based on the Visuddhimagga commentary scriptures. It is contained in the 8 characteristics of death mindfulness, which are the apparent remembrance of death like an executioner, by the woe of wealth, by comparison, by the body being public to the beast and the various factors of death, by age as weak, by life without sign, by life to time. And the final, life so little. In addition to consist of giving meaning which describing the symptoms that indicate the development of consciousness also referring to the words of the lecturer in the composition. There are footnotes that detail the vague terms which is not clear in terms of meaning for the researcher to understand more clearly.</p> <p>The author saw that the concepts, meaning, elements of various academic articles that were compiled for readers to study. In a comprehensive and comprehensive manner, it could be said that the scripture is a gold treasure trove of wisdom. If not released to a wider audience, it is a pity. Especially in today's age, people are taking advantage of the technology of the internet for publishing various academic journals to provide greater accessibility as well the more we need to be aware of the use of these technologies than they are and use them to achieve academic benefits for people of all levels to access them quickly and easily, as a true digital age.</p> Phramaha Wiruth Wirojano Ninpetc Cheawchan Sirisaksena Chanathip Sritho Phrakruwinaithorn worachat Payutto Thasa Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 159 173 THE ENVIRONMENTAL CONSERVATION CONCEPTS REFLECTING PERSPECTIVES THROUGH JATAKA TALES https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/252098 <p>This academic article on the environmental conservation concepts reflecting perspectives through Jataka tales aims to present the perspectives on the importance and concepts of environmental conservation that appear in the Tripitaka scripture. Environmental conservation appears in many monks' precepts in the Vinaya Pitaka; for example, monks are forbidden to take green things and split their saliva into rivers and canals. However, the concept of environmental conservation also appears in various Jataka tales such as Wannupatta Jataka, Gatasana Jataka, and Sarutapana Jataka, giving importance and reflecting water points of view. If a person lacks water, it will lead to death. Kusanalij Jataka and Mahavanij Jataka give importance to and reflect the views on forest conservation because the lack of forests will lead to disasters such as floods, windstorms, and drought. Aumpha Jataka focuses on and reflects the views related to wildlife conservation. All of these Jataka tales reflect views on environmental conservation through various characters along with inserting the concepts and attitudes of both the negative side: if humans destroy nature, and the positive side: the benefits humans will gain if humans do not destroy the environment. Therefore, if these concepts are incorporated into the teaching and learning contents at the fundamental education level, it is believed that it can help children and young people to realize their awareness and lead to conservation rather than destroying the environment, including cherishing the environment in Thailand.</p> Amphon Buddasarn Phramahavichan Kantaseelo Kamnoetklab Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 252 265 DEVELOPMENT OF THE ONLINE INSTRUCTIONAL PACKAGE USING PROBLEM BASED LEARNING TO ENHANCE STUDENTS’ LEARNING ABILITY IN DATA COMMUNICATION TECHNOLOGY AND NETWORKING FOR EDUCATION COURSE, FACULTY OF EDUCATION, NAKHON SI THAMMARAT RAJABHAT UNIVERSITY https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/255541 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; The development of online instructional package using problem-based learning to enhance learning ability for students in data communication technology and networking.&nbsp; The objectives of this research were to 1) develop the effective instructional package learning 2) compare the students’ learning outcomes before and after learning through effective instructional package learning and 3) explore the students’ satisfaction on the effective instructional package learning.&nbsp; The samples of research were 48 students in Computer Education Program in the Faculty of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University.&nbsp; They were selected by purposive sampling technique.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results revealed that 1) Get the instructional package learning 5) The students’ post-test was higher than their pre-test scores statistically significant level at .05 and 6) The overall students’ satisfaction towards learning through the effective instructional package learning was at high level (=4.10, S.D.=0.70)</p> Rattaporn Klinmalee Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 1 17 DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGY SKILLS FOR LEARNING MANAGEMENT IN COVID-19 EPIDEMIC SITUATION USING THE 3D & 3Srr SUPERVISION PROCESS https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/256110 <p>This research aimed to 1) create knowledge and understanding of using digital technology for learning management in the COVID-19 epidemic situation using the 3D &amp; 3Srr supervision process, 2) improve digital technology skills for learning management in the COVID-19 epidemic situation using the 3D &amp; 3Srr supervision process, 3) study teachers’ satisfaction of using the 3D &amp; 3Srr supervision process to develop the digital technology skills for learning management in the COVID-19 epidemic situation, and 4) to study the satisfaction of school administrators towards teacher development in skills and application of digital technology for learning management in the COVID-19 epidemic situation using the 3D &amp; 3Srr supervision. The sample group consisted of 60 administrators and teachers in schools under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Area Office 1. The research instruments were 1) the 3D &amp; 3Srr supervision process, 2) a cognitive test of using the digital technology for learning management, 3) a skill test for using digital technology in learning management, 4) a teachers’ satisfaction questionnaire on the 3D &amp; 3Srr supervision process, and 5) the satisfaction questionnaire of educational institution administrators on teacher development using the 3D &amp; 3Srr supervision process. </p> <p><strong>The research showed that: </strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. The teachers had more knowledge and understanding of digital technology applications for learning management in the COVID-19 epidemic after using the 3D &amp; 3Srr supervision process.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. The teachers had more skills in applying digital technology for learning management in the COVID-19 epidemic after using the 3D &amp; 3Srr supervision process.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">3. Teachers had the highest satisfaction with developing knowledge, understanding, and skills in using digital technology for learning management in the COVID-19 epidemic situation using the 3D &amp; 3Srr supervision process.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">4. The educational administrators had the highest satisfaction with teacher development in applying digital technology skills for learning management in the COVID-19 epidemic using the 3D&amp;3Srr supervision process.</span></p> preeya songprasert Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 18 38 PERSONNEL RETENTION RESULTING IN ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE INTERNATIONAL SCHOOLS IN THE SOUTH https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/254062 <p>This research aimed to 1) study the retention and organizational commitment of personnel of the international schools in the south of Thailand, 2) study the personnel retention resulting in the organizational commitment of the international schools in the south of Thailand, and 3) propose the guidelines for personnel retention resulting organizational commitment of the international schools in the south of Thailand. The study applied the quantitative research method. The sample group included 155 Thai personnel from 12 schools responsible for supporting staff and teaching staff. Five key informants were chosen by purposive sampling based on the qualifications required by the researcher: having not less than ten years of working experience in the international schools within the formal education in the south of Thailand. The research tools were the questionnaire having qualified reliability of 0.975 and an in-depth online interview. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and multiple linear regression.</p> <p><strong>The research showed that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. The overall personnel retention in the international schools in the south of Thailand was high. The overall organizational commitment in the international schools in the south of Thailand was high.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. Four variables affected the personnel retention resulting in organizational commitment in international schools in the south of Thailand: motivation, compensation management, personnel relations, and discipline and punishment, with the statistical significance at 0.05.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">3. The guidelines for personnel retention resulting in the organizational commitment of international schools in the south of Thailand were as follows: “co-thinking and co-working” can increase personnel involvement, rise students and personnel to have satisfaction, pride, comfort, a sense of ownership, affection, faith, and good attitudes for the organization and a desire to be with the organization for as long as possible despite social and cultural differences.</span></p> Khemjira Kulkham Teeraphong Somkhaoyai Kasama Srisuwan Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 53 68 THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DIGITAL LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND THE IMPLEMENTATION OF THE STUDENT SUPPORT SYSTEM IN SCHOOLS UNDER THE KRABI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/254380 <p>This research aimed to study 1) the digital leadership of school administrators, 2) the implementation of the student support system in educational institutions, and 3) the relationship between the digital leadership of school administrators and the implementation of the student support system. The sample group used in this research was 338 teachers under the Krabi Primary Educational Service Area Office in the academic year 2020. The sample group was determined by using the ready-made tables of Craigsy and Morgan and selected by Proportional Stratified Random Sampling using the size of the educational institutions to classify. The research tool was a five-level estimation scale questionnaire that was passed a valuable quality assessment with an IOC of 0.95 and a reliability of 0.94. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, Pearson's correlation coefficient, and simple linear regression analysis.</p> <p><strong>The results showed that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. Overall, the digital leadership of school administrators under the Krabi Primary Educational Service Area Office was high.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. Overall, the implementation of the student support system under the Krabi Primary Educational Service Area Office was high.</span></p> <p>3.The relationship between the digital leadership of school administrators and the implementation of the student support system under the Krabi Primary Educational Service Area Office was at a high level of positive correlation, with the statistical significance at .01.</p> kriangkrai somroob Jutiporn Assawasowan Surapong Uasiripornrit Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 69 83 GUIDELINES FOR DEVELOPING COMPETENCIES UNDER PROFESSIONAL STANDARDS OF EDUCATIONL INSTIUTION ADMINISTRATORS UNDER KRABI EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE PRIMARY SCOOL https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/254396 <p>The objectives of this research were 1) to study the competences according to the professional standards of educational institutions administrators 2) to compare the competences according to the professional standards of educational institutions administrators. Classified by educational background work experience and school size, and 3) study the guidelines for the development of competences according to professional standards of school administrators. The sample consisted of 338 teachers in schools under the Krabi Primary Educational Service Area Office, Academic Year 2020. The sample size was determined using a ready-made table of Craigie and Morgan. and 5 school administrators. The research instruments were questionnaires and in-depth interviews. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test, One-Way ANOVA and Content Analysis.</p> <p><strong>The results of the research showed that;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. the competence according to the professional standards of the educational institute administrators Overall, it's at the highest level. When considering each aspect, it was found that the competence at the highest level was the performance according to the performance standards. and competence according to professional ethical behavior patterns High level competence is competence based on professional knowledge and experience and competence according to performance standards.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. The results of the comparison of the teachers' opinions on the competence according to the professional standards of the school administrators It was found that the educational qualifications were not different. In terms of work experience and school size, there were statistically different opinions at the .05 level.</span></p> <p>3. Guidelines for developing competence according to professional standards of educational institute administrators, namely, school administrators adhere to the principle of teamwork, plan to work with teachers and school committees to formulate school policies, be a change leader, promote democratic governance, support educational resources, act in accordance with the discipline framework of the government and use the moral system in the administration.</p> Denta Chaiphet Jutiporn Assawasowan Surapong Assawasowan Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 84 102 INNOVATION OF CULTURAL KNOWLEDGE AND LOCAL WISDOM MANAGEMENT FOR COMMUNITY DEVELOPMENT IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/254635 <p>This research aimed to 1) study, analyze, and synthesize the innovation of knowledge, cultural and local wisdom management to the community development of Nakhon Si Thammarat Province, and 2) develop the innovation of knowledge, cultural and local wisdom management in the community development of Nakhon Si Thammarat Province. This mixed-method research applied quantitative and qualitative research, the research tools included document analysis, interview, questionnaire, opinion, and quality assessment form, and the data were analyzed using content and frequency analysis.</p> <p><strong>The research showed that:</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. The study results of an analysis and synthesis of knowledge management components included the management of knowledge, culture, and local wisdom for tangible objects and the management of knowledge, culture, and local wisdom for intangible objects.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. The innovation development of the knowledge, cultural, and local wisdom management process included the indication, creation, and seeking of knowledge, systematic knowledge management, processing and screening, knowledge exchange, and learning.</span></p> Jutasakhon Boonnam Nilrat Nawakitphaitoon Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 103 114 THE APPLICATION OF BUDDHIST DHAMMA PRINCIPLES OF PRISONERS IN NAKHON SI THAMMARAT CENTRAL JAIL https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/251197 <p>This thematic paper aimed to study 1) the application of Buddhist dhamma principles of prisoners in Nakhon Si Thammarat central jail, 2) problems and obstacles to the application of Buddhist dhamma principles of prisoners in Nakhon Si Thammarat central jail, and 3) the solutions for problems and obstacles of the application of Buddhist dhamma principles of prisoners in Nakhon Si Thammarat central jail. This mixed methods research included quantitative research using 6,286 prisoners in April 2020 as the research population. The researcher determined the sample size by applying Krejcie and Morgan's table measurement and using stratified random sampling to get the sample group of 361 people. The research instrument for data collection was a questionnaire with closed and open-ended questions. The statistics for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation. For qualitative research, there were 12 key informants selected by purposive sampling. The research instrument for data collection was the interview. Then the data were analyzed using content analysis accompanied by the context</p> <p><strong>The findings were as follows;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. Overall, the prisoners in Nakhon Si Thammarat central jail applied the Buddhist dhamma principles at a high level. When considering each aspect in descending order of the average, it was found that the aspect of Samanattata had the highest average. Next below was Atthacariya, and the aspect of Dana had the lowest average. When classifying in terms of sexes, ages, degrees of education, nature of the offense, and control boundary, it was found that overall, the application of Buddhist dhamma principles of prisoners in Nakhon Si Thammarat central jail was high.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. For problems and obstacles to the application of Buddhist dhamma principles of prisoners in Nakhon Si Thammarat central jail, it was found that the respondents mainly expressed their opinions about problems and obstacles in Dana: the prisoners had selfish behavior, lack of sharing, lack of sacrifice, and lack of financial income. The next below was Piyavaca: the prisoner's speech was impolite, rude, and sarcastic because they live in a society with different cultures and languages. For the aspect of Samanattata, the personal behavior of the prisoners was as follows: they did not know their responsibility and broke the rules. The respondents less expressed their opinions on the problems and obstacles. </span></p> <p>3. For the solutions to problems and obstacles for the application of Buddhist dhamma principles of prisoners in Nakhon Si Thammarat central jail, it was found that from in-depth interviews, the informants commented on solutions to problems and obstacles as follows: organizing a training program on character development by staff or by inviting external speakers to educate and increase morals and ethics, including inserting various activities could help create ideas of helping each other, focus more on helping others, and create a feeling of good behavior in prison.</p> Parinya Chanthong Detchat Treesap Supreecha Chamnanphuttiphon Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 115 129 LIFE QUALITY DEVELOPMENT ACCORDING TO BUDDHA DHAMMA PRINCIPLES OF PELPLE IN THONGLUMGEAK COMMUNITY, CHANYAI DISTRICT, NAKOHON SI THAMMARAT PROVINC https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/251874 <p>This research aimed to 1) study life quality development under the Buddhist dhamma principles of people in Thonglumgeak community, Chian Yai District, Nakhon Si Thammarat Province, and 2) study problems and obstacles in life quality development under the Buddhist dhamma principles of people in Thonglumgeak community, Chian Yai District, Nakhon Si Thammarat Province, and 3) suggest the guidelines to develop life quality under the Buddhist dhamma principles for people in Thonglumgeak community, Chian Yai District, Nakhon Si Thammarat Province. The research applied mixed-method research. For quantitative research, the data were collected from the sample group, 375 people from the population of 4,037 people in Thonglumgeak community, Chian Yai District, Nakhon Si Thammarat Province. The statistics were composed of frequency, percentage, mean, and standard deviation. For qualitative research, five key informants were chosen by purposive sampling, and the data were collected through an in-depth unstructured interview.</p> <p><strong>The research showed that; </strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. General conditions, problems, and obstacles in life quality development: people did not give importance to attending the activities, there was inequality in living together, a lack of suggestions to improve skills and experiences, and no follow-up for the environment change in the community.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. </span><span style="font-size: 0.875rem;">Overall, factors affecting the life quality development were at an average level. When considering each aspect, arranged in descending order of the average, Chantha (health) had the highest average, and Viriyah (emotion) had the lowest average.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">3. Suggestions for life quality development: the government sectors or related organizations should have staffs to suggest the guideline for life quality development and the Buddhist dhamma principles to the community. The guidelines should be suggested to support, promote, and increase intellect and virtue.</span></p> Kruewan Tapdume Supreecha Chamnanphuttiphon Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 130 143 ROLES OF ECCLESIASTIC MONKS IN PROMMOTING MORALITY AND ETHICS IN THE SANGHA ADMINISTRATIVE COMMUNITY, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/251156 <p>The thesis aimed to study 1) roles of the ecclesiastic monks in promoting morality and ethics in the Sangha administrative community, Nakhon Si Thammarat province, 2) problems, obstacles, and solutions of the ecclesiastic monks in promoting morality and ethics in the sangha administrative community, Nakhon Si Thammarat province, and 3) guidelines to promote morality and ethics in the community of ecclesiastic monks in The Sangha administrative community, Nakhon Si Thammarat Province. This mixed research was composed of quantitative and qualitative research. For the quantitative research, the sample group was 310 people, including community leaders as village and sub-district headmen in Nakhon Si Thammarat Province. The researchers determined the sample based on Krejcie and Morgan's prefabricated table. Data were analyzed using the application program, and the statistics applied for this research were percentage, mean, and standard deviation. For the qualitative research, the data were collected through in-depth interviews with five key informants and analyzed using descriptive analysis techniques.</p> <p><strong>The results showed that;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. Roles of the ecclesiastic monks in promoting morality and ethics in the community, Nakhon Si Thammarat Province, in all seven aspects were at a high level.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. The results in compiling the recommendations showed that the problems and obstacles were from the political aspect: lack of cooperation and support from many parties in the community and lack of introduction to moral and ethical development principles. The solutions to the problems start with the family aspect: parents should convey morality to their children and family members to make them know what is good and evil.</span></p> <p>3. Guidelines for promoting morality in the community of ecclesiastic monks in Nakhon Si Thammarat province, it was found that the ecclesiastic monks should support or campaign the family for the cultivation of morality for their children to raise moral and ethical awareness. It is a way to create sustainable ethics for people in the community.</p> Phra Wacharin Chumjeen Detchat Treesap Phrakruwijitphrommakun Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 144 158 THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF BUDDHIST INTEGRATION FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OF CHONBURI PROVINCIAL POLICE https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/249405 <p>This research aimed to 1) develop the human resource of the Chonburi Provincial Police, 2) study the factors related to the principles of human resource development of the Chonburi Provincial Police, and 3) analyze the causal relationship model of the human resource development of the Chonburi Provincial Police, and 4) propose a causal relationship model of the Buddhist integration for human resource development of the Chonburi Provincial Police.</p> <p><strong>The findings were as follows;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. Three factors that promoted human resource development of the Chonburi Provincial Police were as follows: 1) the integration of Buddhist principles for human resource development of the Chonburi Provincial Police, 2) principles of human resource development, and 3) human resource development methods.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. The analysis results of the factors related to the principles of human resource development of the Chonburi Provincial Police were at the highest level with an average of 4.25 and a standard deviation of 0.287.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">3. The analysis results of the causal relationship model of human resource development of the Chonburi Provincial Police showed that the variables in all four aspects: the objectives of development, training methods, implementation, and evaluation directly affected the human resource development of the Chonburi Provincial Police with the statistical significance at 0.01 level.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">4. The study results of the causal relationship model of human resource development of the Chonburi Provincial Police in all five aspects revealed that the Chonburi Provincial Police were able to win the people’s hearts and minds, including having self-management, man-management, and job-management.</span></p> Bunchira Phuchanajita Surin Niyamangkoon Surapon Suyaprom Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 174 193 INTEGRATION OF BUDDHIST PRINCIPLES FOR IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS, CHANTHABURI PROVINCE https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/251052 <p>This research aimed to 1) study the quality-of-life development of the elderly, 2) study the causal relationship for the quality-of-life development of the elderly, and 3) present a model of the integration of Buddhist principles for improving the elderly's quality of life in local administrative organizations, Chanthaburi Province. This mixed research was composed of quantitative and qualitative research. For quantitative research, the researcher used a questionnaire with total reliability of 0.952. Data were collected from the sample group: 390 people of the elderly in the area of ​​the sub-district municipality and the sub-district administrative organization that has schools for the elderly in Chanthaburi province. Data were analyzed to find the frequency, percentage, mean, standard deviation, and Structural Equation Model: SEM using Confirmatory Factor Analysis: CFA. The researcher employed in-depth interviews with 17 key informants for the qualitative research, the data were analyzed using descriptive and content analysis, and focus group discussion was employed with nine experts to confirm the model after the synthesis.</p> <p><strong>The results of the research were as follows;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. Overall, the quality-of-life development of the elderly in local administrative organizations in Chanthaburi Province was high.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. The analysis results of the causal relationship for the development of the elderly's quality of life in the local administrative organizations in Chanthaburi Province showed that the quality-of-life and welfare development for the elderly through the Trisikkha principle affected the quality-of-life development of the elderly of the local administrative organizations in Chanthaburi province by 40 percent.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">3. The model of integrating Buddhist principles for the development of the elderly's quality of life in local administrative organizations in Chanthaburi Province was as follows: there were two fundamental factors for the quality-of-life development of the elderly: integrating the Trisikkha principle to promote the quality-of-life development of the elderly.</span></p> Sittichai Wanpol Sman Ngamsnit Surapon Suyaprom Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 194 208 MORAL AND ETHICAL PROMOTION FOR STUDENTS AT TRIAMUDOM SUKSA PATTANAKARN SURAT THANI SCHOOL https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/251158 <p>The thesis aimed to study 1) moral and ethical promotion for students at Treamudom Suksa Pattanakarn Surat Thani School, 2) problems, obstacles, and solutions to promote morality and ethics for students in Treamudom Suksa Pattanakarn Surat Thani school, 3) guidelines to promote morality and ethics for students in Treamudom Suksa Pattanakarn Surat Thani school. This mixed research was composed of quantitative and qualitative research. For the quantitative research, the sample group was 191 people. The researchers determined the sample based on Krejcie and Morgan's prefabricated table. Data were analyzed using the application program, and the statistics applied for this research were percentage, mean, and standard deviation. The data were collected through five key informants and analyzed using descriptive analysis techniques for the qualitative research.</p> <p><strong>The results showed that;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. Moral and ethical development for students at Treamudom Suksa Pattanakarn Surat Thani School in all six aspects was high.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. The results in compiling the recommendations showed that problems and obstacles were from an aspect of Metta (kindness): lack of kindness for humans and animals and lack of compassion for others. The solutions were from the aspect of Metta: the students should be educated to have kindness and love for humans and animals.</span></p> <p>3. Guidelines for moral and ethical promotion for students in Treamudom Suksa Pattanakarn Surat Thani school were as follows: the Buddhist principles should be applied for more promotion to make the students have good consciousness and inhibition, ashamed of their sins, and avoid evil doing. There should build and promote all disciplinaries to students to make them know their duties, cultivate consciousness for helping others, understand and be grateful to benefactors, and promote self-sacrifice to students to have the most social contribution.</p> คมสันต์ พรหมเมฆ Detchat Treesap Phrakruwijitphrommakun Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 209 222 SCHOOLS ADMINISTRATION TO WORD CLASS STANDARD IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF NAKHON SI THAMMARAT SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/254715 <p>This research aimed to 1) study the school administration to be the international standard schools, 2) compare the school administration to be the international standard schools, and 3) study guidelines for school administration to be the international standard schools under the Office of Nakhon Si Thammarat Secondary Education Service Area. The sample consisted of 245 administrators and teachers. The research tools for data collection were a questionnaire with a reliability of 0.95 and an in-depth interview. The statistics included percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test, and content analysis.</p> <p><strong>The results showed that;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. Overall, the school administration to be the international standard was at a high level. Each category included strategic planning, an emphasis on learner and stakeholder, outcome, organizational leadership, measurement-analysis-learning management, the emphasis on personnel, and process management.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. The comparison of school administration to be the international standard schools showed that the school sizes and work experience were different at the statistical significance level of .05.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">3. Guidelines for school administration to be the international standard schools were as follows: the international standard schools must have explicit goals. School administrators must focus on the preparation of strategic plans. There should be the management of student and stakeholder engagement, the selection; collection; analysis; management; and improvement of information, information, knowledge assets, and information technology management. Also, there should be the integration of data and information to be consistent in the same direction, persuasion, development, and staffing to suit the work, core competency determination, work systems, management design, process improvement, and management of school performance appraisals to promote the academic excellence.</span></p> Anas Sadadkhan Nilrat Navakijpaitoon Boorinpat Prommas Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 223 237 ROLES OF COMMUNITY LEADERS ON THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY UTILITY SYSTEM IN NAKHON SI THAMMARAT CITY MUNICIPALITY AREA 1 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/253256 <p>This thematic paper aimed to study 1) roles of community leaders in the development of community utility in Nakhon Si Thammarat City Municipality Area 1, 2) problems and obstacles to developing the community utility in Nakhon Si Thammarat City Municipality Area 1, and 3) the guidelines for the development of community utility in Nakhon Si Thammarat City Municipality Area 1. The population was 18,043 people in Nakhon Si Thammarat Municipality Area 1. The sample group's size was determined using the Krejcie &amp; Morgan's ready-made table. The researcher employed the stratified random sampling technique to get the sample group consisting of 377 people by dividing the population into small groups and using the random sampling to get the sample group under the proportion of the sample's size. A research tool used to collect the data was a questionnaire. The data were analyzed using the application package, and the statistics used in this research were percentage, mean, and standard deviation.</p> <p><strong>The results showed that;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. Roles of community leaders on the development of community utility in Nakhon Si Thammarat City Municipality Area 1 in all four aspects were average. When considering each aspect arranged in descending order, it was found that the road aspect had the highest average ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}" />=3.58), followed by the electrical aspect ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}" />=3.52), and the garbage aspect had the lowest average (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}" /> =3.16).</span></p> <p>2. Problems and obstacles to developing community utility in Nakhon Si Thammarat City Municipality Area 1 were as follows: the water supply became turbid, yellow, and fetid to be undrinkable for the people, no water or low water flow, and a regular broken water main. </p> Tawee Yoynuan Supreecha Chamnanphuttiphon Phrakruwijitphrommakun Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-30 2022-06-30 7 2 238 251