Journal of Buddhistic Sociology https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เลขมาตรฐานสากล ISSN : 2697-5130 (Print) และ ISSN : 2697-5254 (Online) เป็นสื่อกลางส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับพระพุทธศาสนา&nbsp; เปิดรับผลงานทั้งทางด้านการวิจัย และผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ในมิติด้าน พุทธศาสนา การพัฒนาสังคม สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ&nbsp; โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป กำหนดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม / ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน / ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน / และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม (ราย 3 เดือน) โดยผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน บทความอาจถูก ดัดแปลง แก้ไขเนื้อหา รูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพใน ระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ หากผู้นิพนธ์มีข้อสงสัยในการจัดเตรียมต้นฉบับสามารถตรวจสอบ ระเบียบการตีพิมพ์ล่าสุดของวารสาร หรือสอบถามได้ทาง E-mail: <a href="mailto:thammarat.yo@mbu.ac.th">thammarat.yo@mbu.ac.th</a></p> en-US thammarat.yo@mbu.ac.th (พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร.) tippamas.mbu@gmail.com (ผศ.ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ) Fri, 30 Sep 2022 14:09:03 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 TEACHERS’ ROLES IN THE 21ST CENTURY AS THE PARENTS OF A DISCIPLES https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/256640 <p>In the 21<sup>st</sup> century, the advancement of science and information technology is causing high economic and social competition. Therefore, it is necessary to accelerate the development and promotion of the people’s capacity in their countries to be quality human resources. An essential tool for improving the quality of the population is education. The mechanism for improving the quality of learners is the teachers, which are the leading force in developing quality learners and helping them keep up with the ever-changing world. Teachers in the 21st century have changed from being knowledge tellers, educators, learning managers, and learning designers to teachers that aim to teach learners to think and be able to deal with changes wisely as happening in the future. A teacher who is filled with the spirit of a teacher will determine to develop his students to be good citizens of the nation. Teachers, as the parents of the disciples, will perform the same duties as parents, educate, teach, prevent, and forbid students to stay away from evil things. Therefore, various comparisons are created for teachers, such as being a spiritual leader, a beacon to light the way, a mold, a matriarch, or even a hired boat. Teachers lead the students to success like the great teacher of the world, the Lord Buddha, who taught both gods and humans to escape from evils or point out the path of happiness, Nirvana. Thus, teachers are essential to students.</p> Phramaha Aphipong Phuriwuttano (Khamhongsa); Phramaha Yothin Mahawiro (Massuk), Phrakhusamu Hattaporn Kumphetdee, Khemjira Miss Khemjira Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/256640 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0700 DEVELOPMENT AND IMPORTANCE OF MAINSTREAM THEORTIES AND CONCEPTS https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/248177 <p>This article aims to present the development of mainstream theories and concepts in International Relations. The first theory is Traditional Realism which looks at humans and the world pessimistically. The state is the most crucial character, focusing on national interests. Next is the New Realism theory. It presents that the state is in a condition of anarchism by separating the anarchy of international politics from the anarchy of national politics. The central authority is a tool to control and monitor state politics. The Liberal theory is optimistic. It believes in human reasons and focuses on peace, cooperation, public interest, morality, and ethics. It is the origin of international law and international organizations. Neoliberalism emphasizes cooperation with the common interests of the state. The states use diplomatic tools to reduce the conflicts which are the source of confrontation and war and to make peace happen. Therefore, the concepts and theories of the mainstream are vital to study and use to explain international relations. The globalization occurrence leads to the theoretical questions in mainstream theories and concepts used to explain and understand the political phenomenon and international politics.</p> Kanjira Wijitwatchararak; Phramaha Arun Panyaruno , Supattra Santirungroj Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/248177 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0700 SELF-LEARNING MANAGEMENT STRATEGIES USING SOCIAL MEDIA AFTER THE EMERGING DISEASE ERA https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/256058 <p>This article presents self-learning management strategies using social media after the emerging disease era. The study results show that social media is an educational and communication tool without borders. It allows everyone to communicate more freely, save time and travel expenses, and create new businesses all the time, including the sources suitable for seeking various types of information. If people apply social media appropriately, it will be an essential strategy to develop themselves. Self-learning will help people to know what strengths they have and in what areas they should improve. It helps people have more systematic self-treatment than ever, know what to do first and what to do later, have patience and attention to self-learning, and find new learning resources beneficial to themselves, including sharing experiences with new friends. With self-learning, people can increase their learning skills in the 21<sup>st</sup> century after the emerging disease era because they understand the changing situations of the world society. Various teaching methods help people increase digital technology skills, resulting in learning together with other sciences to develop themselves. It also helps people have a greater understanding and empathy for others, know their risks and the organization's risks, and have a vision that benefits from learning with new sources for self-sufficiency in the future.</p> Khamphiraphap Kongsumruay; chanathip sritho, Kaenpetch Phaengsipol, Thanakorn Chusukserm, Witoon Thacha Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/256058 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0700 GUIDELINES FOR SUPPLY MANAGEMENT USING INFORMATION SYSTEM OF NAKHON SI THAMMARAT ART AND CRAFT COLLEGE UNDER NAKHON SI THAMMARAT VOCATIONAL EDUCATION https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/254061 <p>This research aimed to 1) study the conditions of supply management of Nakhon Si Thammarat Art and Craft College under the Nakhon Si Thammarat Vocational Education, 2) study the guidelines for the supply management using the information system of Nakhon Si Thammarat Art and Craft College under the Nakhon Si Thammarat Vocational Education, and 3) present guidelines for the supply management using the information system of Nakhon Si Thammarat Art and Craft College under the Nakhon Si Thammarat Vocational Education. This qualitative research employed in-depth interviews to gain the data from 15 key informants and three experts, including a focus group discussion of 7 experts.</p> <p><strong>The research showed that;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. the conditions of supply management of Nakhon Si Thammarat Art and Craft College: the administration is divided into each part. The Deputy Director of Resource Management directly supervised the supply division. It has duties and responsibilities: setting up a system and performing tasks related to procurement, purchasing, hiring, controlling, keeping, disbursing, and disposal of supplies under regulations.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. Guidelines for supply management using the information system of Nakhon Si Thammarat Art and Craft College consisted of: 2.1) planning to specify the needs, 2.2) providing the supplies, 2.3) distributing the supplies, 2.4) controlling the supplies, 2.5) maintenance the supplies, and 2.6 supply disposal.</span></p> <p>3. Guidelines presentation: The information system of Nakhon Si Thammarat Art and Craft College was possible to use, appropriate, and valuable. These were the guidelines for supply management using the information system of Nakhon Si Thammarat Art and Craft College. The experts of the focus group discussion suggested that information technology should be promoted to assist and continually improve supply management for the supply work in educational institutions under the contexts of the educational institutions and the Office of the Vocational Education Commission.</p> Chakri Cherdchu; Maliwan Yotharak, Kasama Srisuwan Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/254061 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0700 PHYSICAL EXERCISE GUIDELINES APPROPRIATE FOR MONKS IN CHACHOENGSAO PROVINCE https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/254853 <p>This research aimed to 1) study the physical exercising behaviors of monks in Chachoengsao Province, 2) the opinions about the physical exercise of monks in Chachoengsao Province, and 3) the physical exercise guidelines appropriate for monks in Chachoengsao Province. This descriptive research sample group consisted of 346 monks in Chachoengsao Province, selected by the population ratio sampling method. The key informants were three Buddhist ecclesiastical official monks, two monks, and eight medical officials, 13 informants in total. <br />A focus group discussion of 9 representatives selected by purposive sampling was provided. The research instruments were 1) a questionnaire, 2) an interview form, and 3) a focus group discussion form. Data were analyzed using fundamental statistics: frequency, percentage, mean, and standard deviation. Content analysis and descriptive writing were employed for the qualitative research section.</p> <p><strong>The research showed that;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. Overall, monks' physical exercise behaviors in Chachoengsao Province were at a good level.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. Overall, opinions on the physical exercise of monks in Chachoengsao Province were at a high level.</span></p> <p>3. Physical exercise guidelines appropriate for monks in Chachoengsao Province showed that monks could exercise their bodies using the Chakra 4: adjusting the four postures-stand, walk, sit, and lie down to balance the body. The recommendations were as follows: 1) the monks should exercise the body appropriate to their ages and physical conditions, 2) they should exercise the body regularly at least three days a week for 30 minutes each, 3) they should exercise the body during the time they are not hungry or too full. If they have already eaten, they should wait at least two hours after meals, 4) they should not exercise in a sweltering or sunny place, and 5) they should not exercise when they feel tired or unwell.</p> Phrakru Ophasshathikhun (Chatree Rshapho); Phrakru Sujitbunyakorn (Net Jittapunyo), PhraPhompiriya Thavaro (Malairak), Chetniphat Phithiyanuwat, pornpirom Yodboon Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/254853 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0700 GUIDELINES OF ACTIVITY DEVELOPMENT FOR COMMUNITY PARTICIPATION SUITABLE FOR ELDER'S HEALTH ENHANCEMENT IN CHACHOENGSAO PROVINCE https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/254878 <p>This research aimed to study activities and guidelines for community participation suitable for elder health enhancement in Chachoengsao Province. It was quantitative and qualitative research. The sample group for the quantitative part was 400 older people aged 60 years and over, selected by proportional calculations. The research tool was a questionnaire. The fundamental statistics were employed for data analysis. For the qualitative part, an in-depth interview was conducted with a group of ten people involved in the activities of the elderly, selected by purposive sampling based on the research's objectives. The research tools were interviews, observation, note-taking, and content analysis.</p> <p> <strong>The research found that;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. Recreational activities: It was essential. The suitability of the activities to the physical conditions, age range, and safety were of utmost importance, and having excellent and standard recreational facilities was of minor importance.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. Religious activities: It was essential. Participation in religious activities or ceremonies organized by the temples or various community departments was the most important. Being a voluntary speaker to educate people in the community about religious principles was of minor importance.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">3. Volunteer activities for the community: It was essential. Volunteering to help society and people in the community voluntarily was the most important. Being a consultant on the work they had experience in clubs, associations, and agencies was the least important.</span></p> <p>4. Educational and cultural activities: It was of medium importance. Participating in activities organized by communities or agencies from the public and private sectors was the most important. Being a consultant to educate people in the community about arts and culture based on their aptitude was of minor importance.</p> Phramahapiyabut Panyawatthano (Wongkantharaphai); Niramol Treetrapetch, Panya Photong Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/254878 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0700 THE STUDY OF LEARNING AND TEACHING MANAGEMENT UNDER THE THREEFOLD TRAINING FOR UNDERGRADUATES OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY SRITHAMMASOKKARAJ CAMPUS https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/257372 <p>This research aimed to 1) study the teaching and learning management under the Threefold training principle for undergraduates of Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus, 2) compare the teaching and learning management under the Threefold training principle for undergraduates of Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus, and 3) suggest the solutions for teaching and learning management under the Threefold training principle for undergraduates of Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus. The researcher used a quantitative approach. The sample group was bachelor's degree students in the academic year 2020, totaling 191 monks/persons.</p> <p><strong>The research showed that;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. Overall, the analysis results of the opinion levels on teaching and learning management under the Threefold training principle for undergraduates of Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus in five aspects: </span><span style="font-size: 0.875rem;">1) Curriculum, 2) Teaching and learning, 3) Media and Technology, 4) Activities to develop students, and 5) Measurement and Evaluation were as follows: the total mean μ was 4.12, and σ was 0.61. It was a high level relevant to the hypothesis previously set.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. Overall, the analysis results of comparison of teaching and learning management under the Threefold training principle for undergraduates of Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus classified by gender with the t-test, were as follows: the students with different personal factors had different opinions on teaching and learning management under the Threefold training principle. The total mean (μ) for the monks was 4.07, and σ was 0.52; males' total mean (μ) was 4.13, and σ was 0.62; females' total mean (μ) was 4.26, and σ was 0.43. For the F-test, the total was 3.30, which was relevant to the hypothesis previously set.</span></p> <p>3. Suggestions and solutions for teaching and learning management under the Threefold training principle for undergraduates of Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus, were as follows: the curriculum should be updated under the current situations and emphasize morality and ethics, including the ability in applying in daily life appropriate for the 21st-century education.</p> Phramaha Yothin Mahawiro (Massuk); Phramaha Apioong Bhurivaddano (Khamhongsa), Phrarajvisuddhikave, Phramaha Pratin Khamacharee (Tongnamkeaw) Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/257372 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0700 PERSONNEL MANAGEMENT OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE THAWI WATTHANA DISTRICT OFFICE, BANGKOK https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/255949 <p>This research aimed to 1) study the levels of teachers' opinions towards personnel management of the school administrators in schools under the Thawi Watthana District Office, Bangkok, and 2) compare teachers' opinions towards personnel management of school administrators in schools under the Thawi Watthana District Office, Bangkok classified by educational levels, work experiences, and sizes of the educational institution. The sample group in this research comprised 196 teachers in schools under the Thawi Watthana District Office, Bangkok, in the academic year 2021. The research instrument was a questionnaire with the IOC at 0.8-1.0 and Alpha Coefficient at 0973. The statistics used for data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, T value test (t-test), One-way analysis of variance (One-way ANOVA), and Multiple Comparisons by Scheffe's method. </p> <p><strong>The research </strong><strong>showed that;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. The personnel management of school administrators in schools under the Thawi Watthana District Office, Bangkok, overall, each aspect was at a high level.</span></p> <p>2. The comparison results for the teachers' opinions towards personnel management of school administrators under the Thawi Watthana District Office, Bangkok, were as follows: overall, there was no difference for the teachers with different educational levels. Overall, there was little difference for teachers with different experiences, with the significance at .05. Overall, and in each aspect, there was no difference for the teachers who taught in different school sizes.</p> Kesinee Meethong Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/255949 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0700 PROFESSIONAL PRACTICUM DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION FOR MASTER OF EDUCATION, PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION, FACULTY OF EDUCATION, SURATTHANI RAJABHAT UNIVERSITY https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/251064 <p>This research aimed to 1) study the components of professional practicum in educational administration, 2) develop the professional practicum model in educational administration, and 3) test and evaluate the outcomes of the professional practicum model in educational administration. This study was conducted in three stages. In stage 1, the components of professional practicum in educational administration were studied. The sample group was five experts in the field of educational administration, selected by purposive sampling. The research tool of stage 1 was a questionnaire. For stage 2, the professional practicum model was developed and examined by five experts selected by purposive sampling. The research tool used in this stage was an assessment form to evaluate the appropriateness and possibility of the professional practicum model. In stage 3, the professional practicum model in educational administration was tested and evaluated for its effectiveness by 59 students in the Master of Education program in educational administration at the faculty of Education, Suratthani Rajabhat University. The research tool was a questionnaire with a reliability of .95 to ask for satisfaction in applying the model. Data were analyzed employing mean and standard deviation.</p> <p><strong>The research showed that;</strong></p> <p>The components of professional practicum in educational administration consisted of 11 components: 1) principles and rationale, 2) course description, 3) goals of the practicum, 4) objectives of the practicum, 5) fieldwork activity, 6) duties of those involved, 7) practicum evaluation, 8) related documents for the practicum, 9) practicum record form, 10) practicum evaluation, and 11) practicum office and university supervisors.</p> <p>The results of model development in educational administration showed that there were five components: 1) principles, 2) aims, 3) methods, 4) evaluation guidelines, and 5) conditions for success. The appropriateness and possibility of the model were at the highest level. After the model was conducted and evaluated, the students understood and were satisfied with its contents and practice process at the highest level.</p> Banjong Jaroensuk Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/251064 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0700 THE DEVELOPMENT OF SENIOR GENERAL SCOUT COMMANDERS IN PATHIU WITTAYA SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE SURATTHANI CHUMPHON https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/250887 <p>This research aimed to 1) study the operation's problems of the senior general scout commanders, 2) develop the senior general scout commanders in the field of scouting group and scout leaders, scouting activities, scout ceremonies, and scout finance, and 3) evaluate the satisfaction towards the development of senior general scout commanders in Pathio Wittaya School, Chumphon Province, under The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon. This action research was conducted based on the ideas of Kemmis and McTaggart; the research consisted of four steps: planning, operation, observation, and reflection; the operation was performed in two rounds. The sample group of this research was 17 general senior scout teachers in Pathiwittaya School in the academic year 2020, selected by purposive sampling. Data were collected using the questionnaire, test, and satisfaction form. The data were analyzed using fundamental statistics: percentage, mean, standard deviation, and content synthesis. </p> <p><strong>The results showed that;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. Overall, the operation's problems of the senior general scout commanders in Pathiwitthaya School were at the highest level. When considering each aspect, it was found that the aspects in requesting to establish the scout group and scout commanders, including the scout finance, were at the highest average. The problems in scouting activities and scout ceremonies were next below, respectively.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. The development of the senior general scout commanders in terms of requesting the establishment of the scout group and scout Commanders, scouting activities, scouting ceremonies, and scout finance showed that the senior scout commanders had a better understanding of the senior scouts' operation. It could be seen from the knowledge comparison before and after the workshop. The comparison result revealed an increase in knowledge with an average score of 5.53%.</span></p> <p>3. Overall, the satisfaction in the development of senior general scout commanders was at the highest level. When considering each aspect, they had the highest level of satisfaction in almost all aspects, except the suitability of the development period. The development resulted in the school having more general scout commanders, and the satisfaction was high.</p> Kijtipong Boolong; Banjong Jaroensuk, Sathaporn Sungkaowsuttirak Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/250887 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0700 ABILITY DEVELOPMENT IN USING FINE-MOTOR SKILLS OF EARLY CHILDHOOD THROUGH CREATIVE ART ACTIVITIES https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/256299 <p>This research aimed to compare the fine motor ability of early childhood before and after receiving creative art activities. The population comprised 108 kindergarten children, and the sample was 36 kindergarten children in a 2/1 class selected by purposive sampling. The research tool involved eight activities in which experts evaluated their quality. Mean, standard deviation, and percentage progress were employed for data analysis.</p> <p><strong>The research showed that;</strong></p> <p>After applying the eight sets to provide the activities, the fine-motor development of kindergarten children improved. However, using complex equipment was slower than other development aspects.</p> Patthana Kusolkomol; surasa chantana Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/256299 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0700 POLITICAL DEVELOPMENT MODEL TO CREATE FAIRNESS AND REDUCE SOCIAL INEQUALITY IN LOEI PROVINCE https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/251227 <p>This research aimed to 1) analyze the general conditions and problems, obstacles, and social inequality in Loei Province, 2) study the process of promoting the solutions to social inequality in Loei Province, and 3) present the management model and solutions to social inequality in Loei Province by integrating the Buddhist principles. This research employed mixed methods between qualitative and quantitative research. For qualitative research, the sample was 17 key informants selected by purposive sampling. For quantitative research, the sample was selected by random sampling. They were people from 14 districts in Loei Province who had the right to elect members of the House of Representatives.</p> <p><strong>The research showed that;</strong></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">1. An analysis of the general conditions and problems, obstacles, and social inequality in Loei Province: Loei is a border province located far away, leading to the difficulty in development. Most people still lack a proper understanding of the political system and prefer the patronage system.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">2. Development of political knowledge and understanding to create fairness and reduce inequality in Loei Province: political participation must be created for the people for political development. There also must be the creation of social justice for people with equality. People must be allowed to access welfare and education to reduce social inequality. Overall, justice and political opportunity were high.</span></p> <p><span style="font-size: 0.875rem;">3. Model development presentation of political knowledge and understanding to create fairness and reduce inequality by integrating the Buddhist principles: Saranee Dharma 6 was applied to the political development to create fairness and reduce social inequality in Loei Province. Overall, the application of Saranee Dharma 6 was at a high level.</span></p> Patcharee Saiboonyuan; Termsak Thong-In, Surapon Suyaprom Copyright (c) 2022 Journal of Buddhistic Sociology https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSJ/article/view/251227 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0700