[1]
ลิ้มมณีอ., โยเหลาด. and พึ่งโพธิ์สภน. 2018. ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat). 24, 1 (Jan. 2018), 47-62.