[1]
สุวรรณวงศ์ (Suwanwong)ช. (Charin) and พิมพ์ทอง (Pimthong)ศ. (Saran) 2018. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat). 24, 1 (Jan. 2018), 63-82.