(1)
ลิ้มมณีอ.; โยเหลาด.; พึ่งโพธิ์สภน. ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว. JBS 2018, 24, 47-62.