(1)
สุวรรณวงศ์ (Suwanwong)ช. (Charin); พิมพ์ทอง (Pimthong)ศ. (Saran). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. JBS 2018, 24, 63-82.