ลิ้มมณีอ., โยเหลาด., & พึ่งโพธิ์สภน. (2018). ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), 24(1), 47-62. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/100064