สุวรรณวงศ์ (Suwanwong)ช. (Charin), & พิมพ์ทอง (Pimthong)ศ. (Saran). (2018). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), 24(1), 63-82. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/101390