อินทรกำแหงอ., & เอกปัญญาสกกุลฉ. (2018). อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง: การวิจัยผสานวิธี. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), 24(1), 1-22. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/98495