ลิ้มมณีอ.; โยเหลาด.; พึ่งโพธิ์สภน. ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), v. 24, n. 1, p. 47-62, 31 Jan. 2018.