สุวรรณวงศ์ (Suwanwong)ช. (Charin); พิมพ์ทอง (Pimthong)ศ. (Saran). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), v. 24, n. 1, p. 63-82, 31 Jan. 2018.