ลิ้มมณีอรุณี, โยเหลาดุษฎี, and พึ่งโพธิ์สภนริสรา. 2018. “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat) 24 (1), 47-62. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/100064.