สุวรรณวงศ์ (Suwanwong)ชาริน (Charin), and พิมพ์ทอง (Pimthong)ศรัณย์ (Saran). 2018. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat) 24 (1), 63-82. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/101390.