อินทรกำแหงอังศินันท์, and เอกปัญญาสกกุลฉัตรชัย. 2018. “อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง: การวิจัยผสานวิธี”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat) 24 (1), 1-22. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/98495.