ลิ้มมณีอ., โยเหลาด. and พึ่งโพธิ์สภน. (2018) “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), 24(1), pp. 47-62. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/100064 (Accessed: 24January2021).