สุวรรณวงศ์ (Suwanwong)ช. (Charin) and พิมพ์ทอง (Pimthong)ศ. (Saran) (2018) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), 24(1), pp. 63-82. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/101390 (Accessed: 24January2021).