อินทรกำแหงอ. and เอกปัญญาสกกุลฉ. (2018) “อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง: การวิจัยผสานวิธี”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), 24(1), pp. 1-22. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/98495 (Accessed: 24January2021).