[1]
ลิ้มมณีอ., โยเหลาด., and พึ่งโพธิ์สภน., “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว”, JBS, vol. 24, no. 1, pp. 47-62, Jan. 2018.