[1]
สุวรรณวงศ์ (Suwanwong)ช. (Charin) and พิมพ์ทอง (Pimthong)ศ. (Saran), “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”, JBS, vol. 24, no. 1, pp. 63-82, Jan. 2018.