ลิ้มมณีอ., โยเหลาด., and พึ่งโพธิ์สภน. “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), Vol. 24, no. 1, Jan. 2018, pp. 47-62, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/100064.