สุวรรณวงศ์ (Suwanwong)ช. (Charin), and พิมพ์ทอง (Pimthong)ศ. (Saran). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), Vol. 24, no. 1, Jan. 2018, pp. 63-82, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/101390.