อินทรกำแหงอ., and เอกปัญญาสกกุลฉ. “อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง: การวิจัยผสานวิธี”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), Vol. 24, no. 1, Jan. 2018, pp. 1-22, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/98495.