ลิ้มมณีอรุณี, โยเหลาดุษฎี, and พึ่งโพธิ์สภนริสรา. “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat) 24, no. 1 (January 31, 2018): 47-62. Accessed January 24, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/100064.