สุวรรณวงศ์ (Suwanwong)ชาริน (Charin), and พิมพ์ทอง (Pimthong)ศรัณย์ (Saran). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat) 24, no. 1 (January 31, 2018): 63-82. Accessed January 24, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/101390.