อินทรกำแหงอังศินันท์, and เอกปัญญาสกกุลฉัตรชัย. “อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง: การวิจัยผสานวิธี”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat) 24, no. 1 (January 31, 2018): 1-22. Accessed January 24, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/98495.