1.
ลิ้มมณีอ, โยเหลาด, พึ่งโพธิ์สภน. ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว. JBS [Internet]. 2018Jan.31 [cited 2021Jan.24];24(1):47-2. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/100064