1.
สุวรรณวงศ์ (Suwanwong)ช (Charin), พิมพ์ทอง (Pimthong)ศ (Saran). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. JBS [Internet]. 2018Jan.31 [cited 2021Jan.24];24(1):63-2. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/101390