1.
อินทรกำแหงอ, เอกปัญญาสกกุลฉ. อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง: การวิจัยผสานวิธี. JBS [Internet]. 2018Jan.31 [cited 2021Jan.24];24(1):1-22. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/98495