กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มเจเนอเรชั่น Y Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล