[1]
Khumtong, N. 2021. การนำเสนอความเป็นหญิงที่สะท้อนจากการตั้งชื่อสีเครื่องสำอางสีสันยี่ห้อของเทศไทย. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 11, 1 (มิ.ย. 2021), 23-31.