(1)
จิตวารินทร์ธ.; เวียงคำล. คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21 ของวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน. GRAURU 2021, 11, 33-45.