(1)
ไชยวงศ์ด. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ TTPAO odel ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ . GRAURU 2021, 11, 13-21.