(1)
อินทญาติพ. ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบมีการโต้แย้ง. GRAURU 2021, 11, 47-58.