ยศแสน ส., อาแดน., & สัมมารัตน์อ. (2021). การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง“有(มี)+กริยา” ในภาษาจีนกลางและโครงสร้าง“มี+กริยา” ในภาษาไทยถิ่นเหนือ . วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(1), 99-109. ืบค้น จาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/244551