KHUMTONG, N. การนำเสนอความเป็นหญิงที่สะท้อนจากการตั้งชื่อสีเครื่องสำอางสีสันยี่ห้อของเทศไทย. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, v. 11, n. 1, p. 23-31, 29 มิ.ย. 2021.