ชัยธีระสุเวท เ. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง. วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 65–78, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/249307. Acesso em: 18 พ.ค. 2022.