นิลดำ เ. Online Game Communication of Gen Y Group: Violence and Literacy. วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 131–140, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/249450. Acesso em: 18 พ.ค. 2022.