KHAMPHILO, N. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต. วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 17–31, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/249576. Acesso em: 18 พ.ค. 2022.