อัมพุธ ว. thai การจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์แบบโครงงานธุรกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา: -. วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 105–115, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/250636. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.