จิตวารินทร์ธวัชชัย, และ เวียงคำลภัสรดา. 2021. “คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21 ของวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (1), 33-45. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/243761.