ยศแสน สุขหรรษา, อาแดนูรลีซาวาตี, และ สัมมารัตน์อาริตา. 2021. “การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง“有(มี)+กริยา” ในภาษาจีนกลางและโครงสร้าง‘มี+กริยา’ ในภาษาไทยถิ่นเหนือ ”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (1), 99-109. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/244551.