แก้วกงพานดวงจันทร์, และ นิธิภคพันธ์แสงงาม. 2021. “การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community ased earning: BL) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (1), 111-25. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/246734.