ไชยวงศ์ดร.กฤตย์. 2021. “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ TTPAO odel ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (1), 13-21. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/246951.