อินทญาติพรรณทิวา. 2021. “ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบมีการโต้แย้ง”. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (1), 47-58. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/247989.