ชัยธีระสุเวท เพ็ญพรรษา. 2021. “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง”. วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (2):65-78. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/249307.