นิลดำ เสริมศิริ. 2021. “Online Game Communication of Gen Y Group: Violence and Literacy”. วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (2):131-40. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/249450.