จิตวารินทร์ธ. และ เวียงคำล. (2021) “คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21 ของวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน”, วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(1), น. 33-45. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/243761 (ืบค้น: 7ธันวาคม2021).