ยศแสน ส., อาแดน. และ สัมมารัตน์อ. (2021) “การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง“有(มี)+กริยา” ในภาษาจีนกลางและโครงสร้าง‘มี+กริยา’ ในภาษาไทยถิ่นเหนือ ”, วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(1), น. 99-109. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/244551 (ืบค้น: 7ธันวาคม2021).