ชินประภาพภ. (2021) “พัฒนาการบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของบิดามารดาต่อบุตรชายในนวนิยาย พ.ศ. 2470-2560: กรณีการอบรมเลี้ยงดู”, วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(1), น. 59-72. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU/article/view/245433 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).